+86 15232975068
 • about

Biz hakda

BIZ hakda

1999-njy ýylda döredilen Tomas, däne saklaýan silos önümçilik liniýasyny, demir gasynlanan turba önümçilik liniýasyny we polat üýşmek önümçilik liniýasyny öndürmek üçin köp ýyllyk tejribesi bolan Tomas, şol günden başlap şu güne çenli Tomas ýaş, innowasiýa we hemişe ösýän hünärmen we öňdebaryjy gurama öwrüldi. Dürli ýurtlardaky köp müşderi üçin 100-den gowrak taslamany jemlemek arkaly.Häzirki wagtda Tomas döredilen gününden bäri durnukly ösüşi gazanyp, dünýäniň öňdebaryjy we abraýly kompaniýalarynyň biridir.

Näme üçin biz:
Tomasyň esasy maksady, müşderilere gymmatlyk goşmak we tölenen önüm üçin iň oňat maşyn çözgütlerini bermek.Teklip edilýän çözgütlerde innowasiýa, çeýeligi, hili, müşderiniň ünsi, toparlaýyn iş we yzygiderlilik ýaly esasy gymmatlyklar esasy faktorlardyr.

BIZIAL GYMMATLARymyz:
Ygtybarly, duýgur, güýçli, paýlaşýan, täzelik, çalt, aç-açanlyk, müşderi gönükdirilen.

1634281574691292

Şahadatnamalarymyz

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

1634281574691292

Kärhana hyzmaty

Tomas kompaniýasynyň millionlarça inedördül metr zawody bar, şeýle hem rulon emele getirýän önümçilik bilen güýçli utgaşdyryş ulgamy bar.Enjamlaryň standart bölekleri belli kärhana önümi, ösen önüm öndürijiligi we hyzmat möhleti saýlanýar.Komponentleri gaýtadan işlemekden başlap, enjamy gurnamak üçin ähli derejelerde barlag geçirýäris we önümçilik jogapkärçiligi ulgamyny ýerine ýetirýäris.Hyzmat şahsy durmuşdan soň önümçilik tejribesinde dürli meseleleri çözmek, enjamlary gurnamak we müşderiler üçin işgärleri taýýarlamak bilen köp ýyllap enjamlary işe girizmek bilen meşgullanýar.Tomasdan gelen ähli enjamlar iberileli bäri bir ýyl kepillik bilen üpjün edilýär, şeýle hem berk saklamak we abatlamak goldawy.

Şereket topary

Güýçli tehniki güýç we ajaýyp hyzmat ulgamy Tomasyň özenidir.
Tomasyň öz dizaýn inersenerleri we zawodyň tehniki adamlary bar, bularyň hemmesiniň rulon emele getiriş pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribesi bar.Işgärlerimiz elmydama tehnologiýanyň öňdebaryjy ýerinde gezýärler, bazara içerki we müşderiniň isleginiň üýtgemegini yzarlaýan, rulon emele getirýän tehnologiýadaky soňky ösüşleri yzarlaýarlar, önümlerde ulanylýan ösen tehnologiýada täzelikler edýärler.

Müşderi synlary

"Köp ýerlerde boldum, köp maşyn gördüm, ýöne şu wagta çenli gören iň gowy maşyn"

about us

Sergi suratlary

 • 1633931617431043
 • 1633931626573945
 • 1633931635841661
 • 1633931643143918
 • 1635130196850685
 • 1635130214945677
 • 1635130231668931
 • 1635130245262820
 • 1635130273791573
 • 1635130289926727
 • 1635130310126149
 • 1635130331519100
 • 1635130365624114
 • 1635130399503231
 • 1635130427367727