+86 15232975068
  • products

Hünär

Tomasda karýerany dowam etdirmek, mehaniki in Engineeringenerçiligi üýtgetmäge batyrgaý bir kompaniýada ýer almakdyr.Geljek bilen biziň bilen gitmek isleýän kandidatlar üçin işe almak prosesi, wezipä bolan isleglerimize laýyklykda amala aşyrylýar.

Bu pudakda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolan Tomas, geljege alyp barýan zehinli dalaşgärler bilen işleşmegi maksat edinýär.Işe kabul etmek prosesi, dalaşgärlerden garaşylýan başarnyklara we tehniki başarnyklara baha bermek bilen, öňünden kesgitlenen synaglardan soň alnan netijeler bilen bilelikde baha berilýär.